Kawijakan pamaréntah ngeunaan dileungitkeunana kuota pikeun guru basa Sunda dina program perekrutan ASN (Aparatur Sipil Negara) nu statusna PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), ngahariwangkeun guru-guru basa Sunda nu aya di Jawa Barat. Lian ti éta, kahariwang téh karasa ku calon sarjana hususna mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda.
Sumebarna pasualan ngeunaan formasi guru basa Sunda nu rék dihijikeun jeung formasi guru Seni Budaya jadi pasualan di kalangan guru basa Sunda.
Naon nu ngalantarankeunana? Kumaha cara urang salaku mahasiswa Pendidikan Basa Sunda sangkan teu kaleungitan jati diri ku ayana ieu kawijakan?

Ku kituna, Subbidang Sosial jeung Kawijakan ngayakeun kagiatan Kajian pikeun sakumna warga Hima Pensatrada, anu baris diayakeun dina :
Poé, Ping : Rebo, 12 April 2023
Waktu : 15.30 WIB
Tempat : Téater Kerang (Kéong)